You are here

Paveiktais projektā “Mācību nodrošināšana par tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu labu pārvaldību’’ 2017. gada jūlijā – 2018. gada janvārī

10 October, 2018 - 15:01
  1. 2017. gada septembrī darbu sāka pirmās 6 supervīzijas grupas, kurās piedalās Tiesu administrācijas, Tieslietu ministrijas darbinieki un virsprokuri. Kopumā projekts paredz organizēt grupu supervīziju 21 grupai, kurās piedalītos tiesībaizsardzības iestāžu vadītāji. Individuālās supervīzijas uzsākuši 2 vadītāji. Supervīziju mērķis ir stiprināt vadītāja un amata lomas izpratni, vadītāja profesionālo kompetenci un attīstīt sadarbības prasmes. Kopumā projekta ietvaros 240 cilvēkiem būs iespēja iesaistīties supervīzjās.
  2. 2017. gada rudenī veikta tiesnešu-mentoru atlase un notikušas četras mentoru mācību dienas. Šobrīd Latvijas tiesās darbojas 22 mentori. Kopumā projekts paredz mentoringa mācības 65 tiesnešiem un tiesu darbiniekiem.
  3. Izstrādāta tiesneša amata kandidātu un jauno tiesnešu mācību programma, kuru veido 50 mācību dienas, mentoru programma, grupu supervīzijas un dažādas starptautiskās aktivitātes. 2018. gada janvārī mācības uzsāka 11 tiesneša amata kandidāti un jaunie tiesneši.
  4. Uzsākts darbs pie LTMC pirmā e-mācību kursa izstrādes tiesu darbiniekiem ar darba stāžu līdz 3 mēnešiem. E-mācību kursa izstrāde balstīta dizaina domāšanas metodoloģijā (human centered design).  Izveidota mācību kursa izstrādes komanda, notikušas komandas mācības par dizaina domāšanas metodoloģiju. Šobrīd notiek mērķgrupas intervēšanas.
  5. Uzsāktas Lektoru skolas mācības tiesībaizsardzības iestāžu lektoriem mācību procesa uzlabošanai. Lektoru skolas mērķis sniegt atbalstu nodarbību vadīšanas prasmju stiprināšanā – kā vieglāk virzīt un vadīt kolēģu mācīšanos, lai tas būtu lietderīgi, interesanti un viegli gan pasniedzējam, gan klausītājiem. Mācības uzsākuši 40 lektori.
  6. 2017. gada nogalē sākās nodarbību cikls “Tiesu prakses vispārinājumu veikšanas metodoloģija”, kurā tiesnešiem un tiesu darbiniekiem tika sniegtas zināšanas par kvantitatīvajām, kvalitatīvajām un informācijas sabiedrības pētniecības pieejas metodēm. Semināros piedalījās 40 dažādu līmeņu tiesu pārstāvji.
     

Projekta koordinatore Inese Avota
inese [at] ltmc [dot] lv, tel.67895874
2018. gada 31. janvāris

Mācības tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros.