You are here

Projekts “Mācību nodrošināšana par alternatīvajiem strīdu risināšanas veidiem”

12 October, 2017 - 16:58

Projekta mērķis ir paaugstināt tiesu un tiesībaizsardzības institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai.

 

Projekts pilnveidos:

 • tiesnešu zināšanas un prasmes procesa vadīšanā saistībā ar alternatīvajiem strīdu risināšanas veidiem satura un formas aspektos, tādējādi veicinot tiesā sniegto pakalpojumu kvalitātes celšanu;
 • tiesnešu, tiesu darbinieku un citu tiesu sistēmai piederīgo personu zināšanas par mediāciju un prasmes mediācijas metožu izmantošanā pušu samierināšanā tiesas sēdē un prasmes lietas dalībnieku novirzīšanā uz mediāciju (mediācijas kvalitatīvā ieteikšanā jeb piedāvāšanā), sekmējot sociālo attiecību harmonizāciju un ar spriedumu izskatāmo lietu skaita samazināšanu;
 • procesa virzītāju (krimināllietu tiesnešu, prokuroru, izmeklētāju) izpratni par alternatīvu konfliktu risināšanu kriminālprocesā, pielietojot taisnīguma atjaunošanas pamatprincipus un palielinot izlīguma pieprasījumu skaitu, tādējādi samazinot tiesu noslogotību;
 • tiesnešu un tiesu darbinieku zināšanas par nacionālu un starptautiski atzītu šķīrējtiesas procesu, tiesnešu lomu šķīrējtiesas procesā, veicinot strīdu izskatīšanu ārpus tiesas;
 • tiesnešu un tiesu sistēmai piederīgo personu zināšanas par nacionālu šķīrējtiesas nolēmumu izpildi, tiesnešu lomu un kontroli pār šķīrējtiesas pieņemtajiem spriedumiem;
 • tiesnešu un tiesu sistēmai piederīgo personu zināšanas par ārvalsts šķīrējtiesas nolēmumu atzīšanu un izpildi, tiesnešu lomu un kontroli pār ārvalsts šķīrējtiesas pieņemtajiem spriedumiem, veicinot strīdu izskatīšanu ārpus tiesas.

 

Projektā paredzēti mācību pasākumi par šādām tēmām:

 1. mediācijas ieviešana;
 2. izlīguma ar starpnieka palīdzību īstenošana kriminālprocesā;
 3. šķīrējtiesu jautājumi.

 

Projekta mērķa grupas ir:

 • tiesneši;
 • tiesu darbinieki;
 • šķīrējtiesneši;
 • prokurori;
 • izmeklētāji;
 • zvērināti tiesu izpildītāji;
 • zvērināti advokāti;
 • maksātnespējas administratori;
 • mediatori.

 

Projekta īstenošana notiek no 2017. gada 31. augusta līdz 2021. gada 31. augustam.

 

Projekta plānotie rezultāti paredz organizēt mācības vismaz 2100 dalībniekiem*:

 • mācības par mediācijas ieviešanu plānots nodrošināt 1550 dalībniekiem: civillietu tiesnešiem, administratīvo lietu tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, šķīrējtiesnešiem, zvērinātiem advokātiem, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, maksātnespējas administratoriem, mediatoriem;
 • mācības par Izlīguma jautājumiem kriminālprocesā plānots nodrošināt 210 dalībniekiem: krimināllietu tiesnešiem, prokuroriem, izmeklētājiem, mediatoriem;
 • mācības par šķīrējtiesu jautājumiem plānots nodrošināt 340 dalībniekiem: civillietu tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, šķīrējtiesnešiem, zvērinātiem advokātiem.

* kopējais mācību apmeklējumu skaits.

 

Projekta līguma summa ir 300 826,45 EUR, neieskaitot PVN.

 

Tuvākai informācijai par projektu: Linda Koliņa, LTMC Administratīvo tiesību programmu vadītāja, 67895876, linda [at] ltmc [dot] lv

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros.