Jūs atrodaties šeit

Inese Avota: Latvijas jaunajiem tienešiem – trešā vieta starptautiskās sacensībās

23 Augusts, 2016 - 11:47

Pārpublicēts:
Avota I. Latvijas jaunajiem tienešiem – trešā vieta starptautiskās sacensībās. Jurista Vārds, 23.08.2016., Nr. 34 (937), 14.-16.lpp

Latvijas pārstāves ieguvušas trešo vietu Eiropas jauno tiesnešu un prokuroru starptautisko sacensību Themis pusfinālā, kas bija veltīts tiesnešu un prokuroru ētikas tēmai. Sacensības ik gadu rīko Eiropas Juridiskās tālākizglītības tīkls. No sirds sveicam trīs kolēģes – Lauru Franci no Jelgavas tiesas, Vitu Rūsiņu no Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesas un Vinetu Mazuri no Rīgas rajona tiesas.

Paldies Tiesu administrācijai par finansiālu atbalstu, paldies komandas vadītājam, ētikas pasniedzējam Laurim Liepam, paldies Rīgas Juridiskās augstskolas angļu valodas pasniedzējam Krisam Godartam, paldies uzstāšanās un argumentācijas prasmju pasniedzējiem Ingai Kačevskai un Mārtiņam Vaivaram, paldies pagājušā gada Themis dalībniecei Ievai Lūciņai-Linkai par atbalstu un iesaistīšanos, paldies arī tiesu priekšsēdētājām!

Kas ir Themis sacensības

Jau 11 gadus jaunajiem tiesneša amata kandidātiem un jaunajiem tiesnešiem no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir iespēja piedalīties Eiropas Juridiskā tālākizglītības tīkla (EJTN – European Judicial Training Network) organizētajās sacensībās, kuras nosauktas par godu taisnības dievietei Temīdai – Themis.

Themis sacensību mērķis ir savest kopā jaunos tiesu sistēmas profesionāļus no dažādām ES valstīm laikā, kad viņi uzsākuši mācības, lai kļūtu par tiesnešiem vai prokuroriem. Sacensības ir vieta, kur sajust kopējās vērtības ES tiesību telpā, dalīties pieredzē un diskutēt par izaicinājumiem jomās, kas ir kopējas visiem jaunajiem profesionāļiem.

Sacensībās piedalās valsts komanda (vai vairākas), kuru veido trīs dalībnieki. Atbilstoši Latvijas tiesnešu atlases kārtībai komandā var piedalīties stažieris vai jaunais tiesnesis, kurš sacensību reģistrācijas brīdī tiesā nav strādājis ilgāk par gadu. Dalībnieks sacensībās var piedalīties vienu reizi. Sacensību oficiālā valoda ir angļu, tulkošana netiek nodrošināta.

Themis sacensības šobrīd notiek šādās "disciplīnās": starptautiskā sadarbība krimināllietās; starptautiskā sadarbība civillietās – ģimenes tiesības; starptautiskā sadarbība civillietās – Eiropas civilprocess; tiesnešu ētika un profesionālā rīcība. Komandas, kuras iekļūst finālā, sacenšas Tiesības uz taisnīgu tiesu (Cilvēktiesību konvencija, 6. pants) tēmas ietvaros.

Themis sacensības sevī ietver: referāta sagatavošanu 20 lappušu garumā, 30 minūšu referāta prezentāciju žūrijai klātienē sacensību laikā un 15 minūšu diskusiju ar žūriju un citu komandu dalībniekiem.

Referāta tēmai jābūt aktuālam problēmjautājumam gan nacionālā, gan Eiropas līmenī; tam jāapskata gan starptautiskā tiesu prakse, gan jādod iespējamais risinājums situācijas uzlabošanai.

Katra komanda drīkst izvēlēties un sadarboties ar vienu nacionālo treneri, kurš vada sagatavošanās procesu un dodas līdzi uz sacensībām.

Sacensību norise notiek dažādu ES dalībvalstu tiesnešu un prokuroru skolās. 2016. gada aprīlī pirmo reizi Rīgā notika viena no Themis apakštēmu sacensību daļām. LTMC pie sevis uzņēma Themis Starptautiskās sadarbības krimināltiesībās tēmas komandas no Portugāles, Rumānijas, Ungārijas, Itālijas, Austrijas, Francijas un Bulgārijas.

Vai jaunie tiesu sistēmas profesionāļi ir gatavi pārstāvēt Latviju starptautiski

Pēdējos četrus gadus Latvijas Tiesnešu mācību centrs (LTMC) iegulda daudz pūles, lai sacensībās piedalītos arī vismaz viena Latvijas komanda. Raksta turpinājumā vēlamies dalīties gan savā, gan sadarbības partneru pieredzē, ar kādiem izaicinājumiem saskaras gan LTMC, gan paši dalībnieki. Mūsuprāt, šie izaicinājumi vērš uzmanību uz to, kādus jaunos kolēģus atlasām darbam tiesā un kāda ir to iepriekšējā sagatavotība. Bet ne tikai.

Latvijas komandas Themis sacensībās

Līdz 2013. gadam sacensību nolikums paredzēja, ka katram sacensību dalībniekam jāpārvalda divas svešvalodas – angļu un franču – tādā līmenī, lai varētu aizstāvēt gan referātu, gan piedalīties diskusijā. Ar šiem noteikumiemThemis sacensības veiksmīgi startēja astoņu gadu garumā, diemžēl no dalības izslēdzot visas tās valstis, kurās, iespējams, ir pietiekami labas angļu valodas zināšanas, bet nepietiekamas franču valodas prasmes, piemēram, Baltijas valstis, Ungāriju, Slovākiju u.c. Tobrīd sacensībās piedalījās frankofono valodu dalībvalstis. Pēc Latvijas iniciatīvas Themis nolikums tika mainīts, un jau četrus gadus dalībai Themis pietiek ar labām angļu valodas zināšanām.

Latvijai pieredze šajā konkursā ir kopš 2013. gada, kad mūsu komanda trīs Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama tiesnešu sastāvā piedalījās ar referātu Cilvēktiesību konvencijas 5. un 6. panta apakštēmā, aizstāvot darbuConfinement and stay of persons with mental disabilities in psychiatric medical treatment institutions: the compliance of the Latvian legislation with Article 5 of the European Convention of Human Rights. Komandu veidoja tiesneses Arlita Zariņa, Līga Bikseniece-Martinova un Marina Romānova.

2015. gadā Latvijas komanda piedalījās sacensību tēmā "Tiesnešu ētika un profesionālā darbība" ar referātu Judges and the media: clash or cooperation. Komandu veidoja Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese Ieva-Lūciņa Linka, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnese Ieva Andžāne un Ogres rajona tiesas tiesnese Žanna Gaigale-Prudņikova.

2016. gada komandai referāts Choice between recusal and non-recusal un tā aizstāvēšana nesusi trešo vietu pusfinālā.

Līdz šim komandu rezultāti ir bijuši labi. Tomēr katru gadu gan komandas, gan LTMC saskaras ar vairākiem izaicinājumiem, ar kuriem vēlamies dalīties raksta turpinājumā.

Pirmais izaicinājums – svešvaloda

Lai piedalītos Themis sacensībās, ļoti labā līmenī jāpārvalda angļu valoda. Atbilstoši Eiropas valodas prasmju līmeņiem (CEFR) zināšanu līmenim jābūt C1. Tas nozīmē, ka cilvēks spēj saprast garus un sarežģītus dažādu tipu tekstus vai runas; saprot un pārvalda speciālos profesijas terminus, kā arī spēj brīvi izteikties pakārtotos teikumos arī par profesionālo jomu, noformulēt jautājumus vai izdarīt secinājumus svešvalodā u.tml.

Tiesnešu amata kandidātu atlases noteikumi svešvalodu kā vienu no atlases kritērijiem neparedz, lai arī neformāli sistēmā par to tiek diskutēts. Tāpēc mēdz būt tādi "atlases" gadi, kad 11–19 jauno kolēģu grupā svešvalodu nepārvalda neviens vai mazāk nekā trīs topošie tiesneši. Bieži ir situācijas, ka cilvēks valodas pārbaudes testā (LTMC organizē valodas pārbaudi jauno tiesnešu mācību laikā) uzrāda pietiekamas zināšanas, taču pats savas zināšanas vērtē kā nepietiekamas, lai piedalītos sacensībās.

Themis sacensību laikā vislielāko punktu skaitu var iegūt tieši diskusiju daļā ar žūriju. Tas nozīmē, ka, pat ja referātu ir izdevies uzrakstīt nevainojamā valodā un prezentējamo tekstu iemācīties no galvas, diskusijas daļa atsedz patieso komandas sagatavotību un konkurētspēju ar citām komandām.

LTMC sadarbībā ar Tiesu administrāciju un Rīgas Juridisko augstskolu nodrošinaThemis komandai angļu valodas intensīvos kursus. Tā kā valodas apguvei nepieciešams ilgs laiks, tad šie kursi ir neliels, tomēr būtisks atbalsts komandas sagatavošanā.

LTMC pieredze liecina, ka pavisam neliela daļa tiesnešu, uzsākot karjeras gaitas tiesā, pašmācības ceļā apgūst svešvalodu līdz tādam līmenim, lai piedalītos starptautiskos pasākumos. Tiesu sistēmai piešķirtā finansējuma ietvaros organizēt svešvalodu apguvi tiesnešiem ir dārgs un laikietilpīgs pasākums, kuram visbiežāk finansējuma nepietiek. Šobrīd no vairāk nekā 450 Latvijas tiesās strādājošiem tiesnešiem nedaudz vairāk kā 100 tiesneši pārvalda vismaz vienu no ES dalībvalstu svešvalodām tādā līmenī, lai piedalītos starptautiskos pasākumos.

Otrais izaicinājums – ideju prezentēšanas prasmes

Ja referāta uzrakstīšana ir saprotama lieta un mūsu izglītības sistēmā labi attīstīta prasme, tad galveno atziņu prezentēšana saprotamā, argumentētā un interesantā veidā ir prasme, kura jātrenē sacensību sagatavošanās procesā. Ne tikai Themis dalībniekiem, bet arī citiem pieredzes bagātiem tiesu sistēmas profesionāļiem trūkst zināšanu, kā veidot prezentācijas, cik daudz informācijas ietvert vienā slaidā, ko vispār var paspēt pateikt 10, 30 vai 90 minūšu uzrunā, kāds ir uzrunas mērķis, kādus argumentus izmantot, lai pierādītu savus apgalvojumus. Šie un vēl daudzi citi jautājumi, ir tie, kurus augstākā izglītības sistēma nemāca un netrenē. Pierādījumus šim apgalvojumam LTMC iegūst, ikdienā strādājot ar lektoriem no dažādām Latvijas institūcijām, un šīs ir prasmes, kuras trenējam saviem lektoriem ikdienā.

Arī Themis komanda ik gadu saņem mācību atbalstu referāta prezentācijas izveidē. Ar šo gadu komandai mācījām arī argumentēšanas prasmes, atbildēšanu uz jautājumiem jeb citiem vārdiem – debatēšanas prasmes.

Trešais izaicinājums – starptautisko mācību pasākumu nozīme tiesneša karjerā

Uzsākot darba gaitas tiesā, ikviens jaunais profesionālis vēlas iekļauties pastāvošajā sistēmā, kļūt par labu darbinieku un dot ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā un ātrākā lietu izskatīšanā. Jaunajam tiesnesim lielākoties nav "pārejas perioda" vai "iesācēja perioda", kad viņš pamazām varētu iekļauties sistēmā, pamazām aprast ar darba specifiku. Tiesas darbs no pirmās dienas prasa simt procentu atdevi un tādu pašu darba slodzi kā no pieredzējuša kolēģa. Šāda situācija neveicina jauno tiesnešu iesaistīšanos starptautiskās aktivitātēs un ir viens no iemesliem, kāpēc ik gadu ir grūti izveidot vismaz vienu Latvijas komandu dalībai Themis. Ja kāds izvēlas šo izaicinājumu, tā ir katra paša atbildība un atlaides slodzei netiek dotas.

No vienas puses, var saprast esošo situāciju, jo tiesu noslodze ir liela. No otras – katrs jaunais Latvijas tiesnesis ir arī jaunais Eiropas Savienības tiesnesis. Katrs tiesnesis darbojas vienotā Eiropas tiesību telpā un pārstāv vienotās Eiropas tiesību telpas vērtības.

Dalība starptautiskos pasākumos nav apmaksāts ceļojums. Tā ir iespēja pieredzēt šīs Eiropas vērtības, dibināt kontaktus, gūt pārliecību, ka grūtības un izaicinājumi dalībvalstīs ir līdzīgi, mācīties citam no cita, iegūt redzējumu par Latviju no attāluma.

Dalība starptautiskā pasākumā ir iespēja pārstāvēt savu valsti. Dalība ir izaicinājums, kas nepieciešams profesionāļa personības izaugsmei un briedināšanai.

Iespēja piedalīties starptautiskos pasākumos topošajiem tiesneša amata kandidātiem ir ziņa, ka darbs tiesā ir interesants un pārsniedz vietējās tiesas robežas.

Latvijas komandu stiprās puses

Ikviena komanda līdz šim sastapusies ar visiem iepriekš minētajiem izaicinājumiem. Taču visas komandas ir vienojusi gatavība pārvarēt tos, drosme un uzdrīkstēšanās domāt plašāk un reizēm pat izaicināt pastāvošos uzskatus tiesu sistēmā. Latvijas komandu stiprā puse ir bijusi referātu inovatīvu un drosmīgu tēmu izvēle un referātu satura sagatavošana. LTMC izsaka pateicību visiem iesaistītajiem sadarbības partneriem par iesaistīšanos un atbalstu!

 

Skats no tiesnešu sacensību dalībnieka pozīcijām

Ieva Lūciņa-Linka,

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesnese, Themis 2015 dalībniece:

Pieteicos dalībai Themis, jo uzskatu, ka tā bija lieliska iespēja pārbaudīt sevi. Iespēju piedalīties uztvēru kā izaicinājumu, iespēju sevi piespiest iziet no "komforta zonas" un ar godu pārstāvēt Latviju šādā pasākumā.

Piedalīšanās Themis sacensībās man kā jaunajai tiesnesei galvenokārt deva pozitīvu impulsu savam pašvērtējumam, iespēju pārvarēt savu nedrošību un šaubas, pārliecību par sevi, to, ka varu uzstāties lielākas auditorijas priekšā, turklāt – svešvalodā, ko agrāk nekad nebiju darījusi. Tajā pašā laikā gan sagatavošanās process, gan pati piedalīšanās lika saprast, ka vēl ļoti daudz jāmācās un jāstrādā.

Tiesnešiem ir svarīgi satikties ar citu valstu tiesnešiem gan pieredzes apmaiņai, gan tāpēc, lai izrautos no ikdienas rutīnas un uzlabotu svešvalodas zināšanas. Faktiski, šādi pasākumi ir vienīgā iespēja izrauties no ikdienas rutīnas, tajā pašā laikā gan papildinot zināšanas, gan uzlabojot svešvalodu prasmi. Tiesnešiem būtu svarīgi uzdrošināties un pieteikties šādiem pasākumiem.

Ikdienas darba pienākumu pildīšanai tiesnesim svešvaloda praktiski nav nepieciešama, tajā pašā laikā svešvaloda ir nepieciešama tālākizglītības nodrošināšanai. Nezinot svešvalodu, tiesnesis pats liedz sev iespēju piedalīties ārvalstu organizētajos semināros un apmaiņas programmās.

Mūsu komandas stiprās puses sacensībās bija neatlaidība un mērķtiecība, spēja saņemties pat šķietamā bezizejā. Iespējams, arī darba pieredze, atšķirībā no gandrīz visām pārējām komandām (izņemot komandu no Lietuvas), kurās piedalījās topošie tiesneši un prokurori. Komandai ļoti palīdzēja arī lielisks un pieredzējis treneris ar tiesneša pieredzi šādās sacensībās – Lauris Liepa.

Lai gan neieguvām godalgotu vietu un tiesības piedalīties finālā, galvenais ieguvums pēc Themis ir patiešām milzīgā gandarījuma sajūta par to, ka uzdrīkstējāmies un izturējām līdz galam. Līdz ar to novēlējums visiem jaunajiem tiesnešiem, kuriem turpmāk būs tāda iespēja, – uzdrīkstēties un piedalīties!

 

Vita Rūsiņa,
Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesnese, Themis 2016 dalībniece:

Dalība Themis sacensībās bija izaicinājums, kuru pieņēmu, saņemot atbalstu no tiesas priekšsēdētājas S. Strences un ģimenes locekļiem. Dalība sacensībās bija iespēja iegūt jaunu pieredzi un zināšanas. Liels paldies Latvijas Tiesnešu mācību centram, kas nodrošināja papildu kursus, lai labāk sagatavotu komandu šīm sacensībām. Tāpat tā bija iespēja strādāt kopā un tuvāk iepazīt komandas locekļus, kas ikdienas darbā nebūtu izdevies, jo tiesneša darbs savā dziļākā būtībā ir individuāls. Dalība starptautiskos pasākumos paplašina redzeslauku, dod iespēju paskatīties uz jautājumiem no cita skatpunkta un iegūt jaunas zināšanas par ārvalstu pieredzi no citu dalībvalstu kolēģiem. Kā jebkuras zināšanas, arī svešvalodas zināšanas bagātina cilvēku un paver plašākas iespējas iegūt informāciju par interesējošiem jautājumiem. Manuprāt, mūsu kā komandas stiprās puses bija tas, ka mēs bijām atšķirīgas personības, kas viena otru papildināja, vienlaikus spējot strādāt komandā saliedēti kā viens vesels. Dalība Themis sacensībās ir ļoti vērtīga dzīves pieredze. Man prieks, ka pieņēmu šo izaicinājumu. Mums bija gods pārstāvēt Latviju kā jaunajiem tiesnešiem, un paldies visiem, kas mūs sagatavoja un atbalstīja.

 

Laura France,
Jelgavas tiesas tiesnese, Themis 2016 dalībniece:

Dalība Themis bija iespēja pierādīt sevi citā ampluā, vienlaikus būt tiesnesei mazliet augstākās matērijās, proti, domāt teorētiski, bet nepazaudējot realitātes kurpes! Pieteicos, jo jebkura aktivitāte ārpus darba bagātina un gribējās izmantot savas angļu valodas zināšanas, lai tās nepaliktu pagātnē. Sākumā tā bija arī avantūra, kas uztērpa bruņinieka bruņās, stājoties citu dalībnieku priekšā, aizstāvot Latviju. Jaunajam tiesnesim tas dod iespēju sevi pilnveidot, attīstīt un iegūt neaizmirstamus iespaidus un jaunas pazīšanās, izpratni par dažādiem ikdienas jautājumiem un katras valsts un katra indivīda izpratni kopējā teorijas un prakses okeānā. Tā bija iespēja strādāt komandā un pielāgoties. Tiesnesim kā jebkuram indivīdam valodu zināšanas paplašina redzesloku, paver iespēju vienā valodā diskutēt par atšķirīgo un iegūt informāciju. Un kam gan, ja ne tiesnesim – ikdienas rūpju putekļsūcējam – to negribēt! Stiprās puses – neskatoties uz sākotnējām komunikācijas problēmām, Omšenī mēs bijām komanda, vienādās pozīcijās, mantijās, bet saglabājot savu unikālo es.

"Paldies" ir tikai redzamā aisberga daļa, ko var piebilst par iespēju pārstāvēt jauno Latvijas tiesnešu saimi.

Pārpublicēts:
Avota I. Latvijas jaunajiem tienešiem – trešā vieta starptautiskās sacensībās. Jurista Vārds, 23.08.2016., Nr. 34 (937), 14.-16.lpp