Jūs atrodaties šeit

„Pieaugušo tālākizglītības semināru materiāli projekta „Latvijas Tiesnešu mācību centra administratīvās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” ietvaros”

25 Marts, 2014 - 15:29

„KĀ STRĀDĀT PIEAUGUŠO AUDITORIJĀ?”

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Pilnveidot un paplašināt pieredzi par pieaugušo mācībām un savu lomu mācīšanās procesā. Programma ir paredzēta dalībniekiem, kam jau ir neliela pieredze lektora darbā, ir radušies jautājumi un situācijas, kuras vēlētos apspriest, risināt un iegūt jaunas idejas metodes veiksmīgam darbam pieaugušo auditorijā. Tomēr arī iesācējiem iegūtās zināšanas un jauna pieredze noderēs turpmākā darbā pieaugušo tālākizglītības jomā.

PROGRAMMAS APJOMS

32 stundas, sadalītas 4 vienas-dienas semināros no septembra līdz decembrim 2013. gadā. Vienas semināra dienas apjoms 4x90 minūtes.

 

PROGRAMMAS SATURS UN REALIZĀCIJA

Katrai dienai ir viena virstēma vai ideja, kas tiek apskatīta no teorijas, un ilustrācijai/praktiskai realizācijai tiek sniegtas nodarbības simulāciju un modelēšanas veidā, kas dos dalībniekiem gan pamatojumu, kāpēc viens vai otrs mācīšanas un mācīšanās veids ir svarīgs pieaugušo izglītībā, gan ļaus pašiem iegūt pieredzi kā izmantot konkrēto pieeju savā auditorijā. Katra semināra diena sākas ar refleksiju par pieredzi un beidzas ar kādu atgriezeniskās saites un izvērtēšanas metodi.

 

TĒMAS UN ĪSA ANOTĀCIJA

1.diena

Nodarbību saturs: Mācīšanas un mācīšanās paradigmu maiņa. Mācīšanās mūža garumā.21gadsimta prasmes.

Izmantotās  metodes: bagātinātā lekcija; informācijas/teksta lasīšanas stratēģijas

Apgūstamās metodes: dažādi lekciju izmantošanas veidi un mērķi, darbam ar informāciju izmantojamās metodes- INSERT, Dubultpiezīmes, grafiskie orgnizētāji.

Lektore: Mg. paed. Inga Pāvula

 

2.diena 

Nodarbību saturs: Sadarbības loma pieaugušo mācībās. Sociālās prasmes. Dažādi mācīšanās veidi/stili.

Izmantotās metodes: Ekspertu grupas, atvērtā diskusija

Apgūstamās metodes: Dažādu grupu veidošana, grupu darbu mērķtiecīga izvēle un vadīšana. Diskusiju veidi , izvēles, vadīšanas un izmantošanas nosacījumi.

Lektore: Mg. paed. Inga Pāvula

 

3.diena

Nodarbību saturs: Kāpēc un kā izmantot jaunās tehnoloģijas mācību procesā.

Izmantotās  metodes: prezentācijas un diskusijas, grupu darbs, mācību veidošana evide.

Apgūstamās metodes: multimediju prezentāciju veidošana, satura vizualizēšana un radīšana tīmeklim, tiešsaistes testu un citu rīku zināšanu līmeņu noteikšanai veidošana

Lektors: Toms Urdze

 

4.diena

Nodarbību saturs: Mācību rezultātu un procesa  izvērtējuma nozīme pieaugušo mācībās.

Pašvērtējuma, izpratnes paškontroles loma un intrumenti. Supervīziju elementi pieaugušo mācībās. Atgriezeniskās saites un mācību novērtējuma metodes-dalībnieku, lektoru aptaujas anketas.

Izmantotās metodes: apkopot programmas apguves laika izmantotās AS metodes, analizēt izmantošanas mērķtiecīgumu. Prakstiskas situācijas-vingrināties AS sniegšanā un sņemšanā. Veidot pašiem savu kopējo kursu izvērtēšans anketu vai AS sistēmu.Kā kopsavilkuma- refelksijas daļa noslēguma diena- komplekss uzdveums- katram individuāls un pēc tam grupā kopā- kas apgūts programmas laikā.Šo materiālu var izmantot atskaitei projektā.

Lektore: Mg. paed. Inga Pāvula

 

Semināru programma tiek īstenota 

projekta „Latvijas Tiesnešu mācību centra administratīvās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” ietvaros. Projekta sadarbības partneri – Latvijas Tiesnešu biedrība, Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrība un Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība.

 

92.07% no projekta finansē ES ar Eiropas Sociāla fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.